Процедура чрез подбор на проектни предложения

„Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“

(предстояща м. септември 2023 г.)

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Основна цел

 • Предоставяне на възможности за развитие на социалните предприятия чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение, което ще доведе до намаляване на риска от бедност и социална изолация

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

 • 22 000 000,00 лева

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер: 50 000,00 лева
 • Максимален размер: 391 166,00 лева

Процент на съфинансиране на кандидатите: 100%

Допустими кандидати

 • Общини
 • Общински предприятия
 • НПО
 • Работодатели
 • Субекти на социалната и солидарна икономика – кооперации, юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и социалните предприятия
 • специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, съгласно ЗХУ.

Допустими дейности

 • Създаване на партньорства и мрежи, насърчаване на сътрудничеството между предприятия от социалната и солидарната икономика, както и сътрудничеството с традиционните стопански предприятия.
 • Подкрепа на дейности за повишаване информираността, видимостта, разпознаваемостта на продуктите на социални предприятия на пазара.
 • Дейности за създаване и развитие на социални предприятия:
  • Дейности за привличанеи развитие на човешкитересурси в социалнитепредприятия:Създаване на устойчивиработни места в социални предприятия – субсидии за нови работниместа до 12 мес. за лицаот уязвимите групи /24 месеца/ за хора с трайни увреждания на база МОД.(Дейността е задължителна);
  • Обучения за новонаети всоциални предприятия, вт.ч. за професионалнаквалификация и за придобиване/повишаване надигитални умения илиспецифично обучение,свързано с потребностите на работното мястои спрямо увреждането;
  • Подкрепа за социалнаинтеграция спрямо индивидуалните потребностина отделните лица, консултиране, психологическа подкрепа, др.;
  • Осигуряване на менторна работното място до 3месеца. В случай че лицето е с трайни увреждания, осигуряването наментор на работнотомясто е с продължителност до 6 месеца.
  • Подкрепа за стажуванена завършили специалност за социално предприемачество в такивапредприятия за периоддо 6 м.;
  • Обучения за развитие наумения за социалнопредприемачество и управление на социалнопредприятие, в т.ч. дигитални, както и умения, насочени към „позеленяване“ на дейността илина продуктите/услугите/процесите в социалните предприятия и др.
  • Оборудване и обзавеждане на новите работниместа, когато е необходимо за постигане нацелта на операцията;
  • Ремонтни дейности въввръзка с новите работниместа/дейността на социалното предприятие.

 

Допустими разходи

 • Свързани с допустимите дейности; ще бъдат конкретизирани в Указанията за кандидатстване.
 • Допустимо е опростено отчитане на разходи: Единна ставка от 40% от разходите за персонал може да се използва за покриване на останалите преки разходи

Срок за изпълнение на проектните предложения

 • Предстои да се уточни.

Краен срок за кандидатстване:

 • Предстои да се уточни, очаква се м. ноември 2023 г.

admin