За нас

 

Адресът на нашия уебсайт: https://euro-step.eu., наричан по-долу за краткост „Уебсайт“.

Общи положения

 

 • 1. (1)Във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности ЕУРО СТЕП ЕООД обработва като администратор личните данни на физически лица („Субекти на данни“), в съответствие с предвидените в тази Политика за защита на личните данни на ЕУРО СТЕП ЕООД („Политика/та“) правила и принципи.

(2) Седалището и адресът на управление на ЕУРО СТЕП ЕООД са: БЪЛГАРИЯ, област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, жк Запад бл. 3, тел: 0888 778842, електронен пощенски адрес office@euro-step.eu .

Отговорно  лице по защита на данните

 

 • 2. (1) Субектът на данни може да адресира всички свои искания и въпроси, свързани с упражняване на правата му по защита на личните му данни към посоченото отговорно лице:

Име: Стефан Савов

Електронен пощенски адрес: s.savov@euro-step.eu

Адрес за кореспонденция: гр.София, улица Венера №8.

Телефон за контакт: +359 888 778842

(2) Отговорното лице по защита на данните не представлява длъжностно лице по защита на данните по смисъла на Раздел 4 от Регламент ЕС 2016/679.

Субекти на данните

 

 • 3. ЕУРО СТЕП ЕООД има право да събира и обработва информация относно следните категории физически лица (Субекти на данни):
 1. Клиенти – физически лица;
 2. Законен представител на контрагента;
 3. Пълномощници;
 4. Физически лица, контактни лица по договори с ЕУРО СТЕП ЕООД ;
 5. други лица, различни от посочените по-горе, които влизат в контакт с ЕУРО СТЕП ЕООД или отправят, пряко или непряко, претенции към ЕУРО СТЕП ЕООД ;
 6. Представители на регулаторни органи;
 7. Одитори;
 8. Комисионери;
 9. Продавачи и купувачи на имот/обект;
 10. Трети лица в качеството им на свидетели или длъжностни лица във връзка с действия, отнасящи се до ЕУРО СТЕП ЕООД в изпълнение на нормативните задължения на дружеството.

Категории лични данни

 

 • 4. Информацията (категориите лични данни), която ЕУРО СТЕП ЕООД обработва относно Субектите на данните съобразно тази Политика, може да включва:
 • Идентификационни данни: имена по документ за самоличност; ЕГН/ЛНЧ/ Служебен номер/номер по БУЛСТАТ (за физически лица); Дата на раждане; Подпис;
 • Данни на посетители и потребители на уебсайта euro-step.eu, които използват неговите функционалности, включително, но без да се ограничават до данните, посочени във формулярите за коментари, контакт и други подобни, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам. Анонимна поредица от символи, базирана на имейл адреса на Субекта на данни, използващ функционалностите на уебсайта, може да бъде предоставен на услугатa Gravatar, за да бъде проверено дали се използва. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/.
 • Бисквитки – С използването на функционалностите на уебсайта Субектът на данни може да разреши запазването на името, адреса на електронната поща и уебсайт в бисквитки
 • Данни за контакт: телефонни номера; факс номера; адреси на електронна поща; физически адреси за кореспонденция; други данни за контакт/ кореспонденция, предоставени от Субекта на данни;
 • Служебна идентичност: телефонни номера/факс номера; Длъжност;
 • Социална идентичност: Гражданство; данни за месторабота, сертификати, образование (образователна степен); препоръки; трудов стаж;
 • Видеозаснемане при посещение на охраняван обект;
 • Информация за съдебни спорове и дела при изготвяне на правни становища и проверка на законосъобразност, както и процесуално представителство пред органите на съдебната власт/ЧСИ/ДСИ, нотариални служби и др.;
 • Допълнителна информация за Представители на Партньори: имена, ЕГН/ЛНЧ; телефонни номера; адреси на електронна поща; сертификати; номера на фактури, размер на задължението, заявления, декларации; позиция/ длъжност; месторабота; качество (вид законен представител, пълномощник, служител, съдружник в неперсонифицирано дружество); промени и история на промените в законното представителство; пълномощни; информация за представителната власт; информация за оттегляне или изтичане на действието на упълномощаването, договори за дружества по ЗЗД, информация за собствениците на (ако същият е юридическо лице или неперсонифицирано дружество) – напр. информация за съдружници/ акционери, брой и вид притежавани дялове/ акции и други подобни;
 • Договорна и финансова информация: банкови сметки; договор и номер и дата на сключване на договор; информация за и дати на изменение и прекратяване на договор; три имена, телефон, електронна поща; информация и история за грешно преведени суми; информация за разсрочени плащания; информация за свързани лица и неплатени задължения на свързани лица; погасяване на задължения; информация за платени банкови гаранции или парични суми в полза на ЕУРО СТЕП ЕООД (размер, основание, дата на плащане и други подобни); информация за застраховки; образование; сертификати и препоръки; авторски права;
 • Информация за подадени жалби, заявления, искания, молби и сигнали (вкл. в свободен текст) и за друга кореспонденция с ЕУРО СТЕП ЕООД , включително и информация относно обработването и статуса им и крайния резултат от обработването им;
 • Друга информация и документи: всяка друга информация и документи (декларации; становища; споразумения за съвместна дейност; списъци; описи; графици, сертификати и удостоверения; заявления, протоколи; заповеди, удостоверения, декларации и други актове на компетентни органи; договори (включително и предварителни договори), които Субектите на данни, компетентни държавни органи или трети лица предоставят на ЕУРО СТЕП ЕООД или които съответно се генерират в преддоговорния процес и/или в рамките на сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на договорите със субект на данните.

 

Цели за обработване на лични данни

 

 • 5. (1) ЕУРО СТЕП ЕООД събира, използва и обработва по друг начин информацията по § 4 за целите, предвидени в тази Политика, които в зависимост от правното основание за обработването могат да бъдат:
 1. Цели, свързани със спазване на законови задължения на ЕУРО СТЕП ЕООД ; и/или
 2. Цели, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите, сключвани с ЕУРО СТЕП ЕООД или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор; и/или
 3. Цели на легитимния интерес на ЕУРО СТЕП ЕООД или на трети лица;
 4. Цели, за които Субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му.

(2) Обработване на лични данни от ЕУРО СТЕП ЕООД може да бъде извършвано за едни и същи цели едновременно на повече от едно посочените по-горе правни основания.

 

 • 6. Целите за обработване на лични данни от ЕУРО СТЕП ЕООД , свързани със спазване на законови задължения, включват:
 1. Приемане, обслужване и управление на процеса по обслужване на сигнали, жалби, заявления за услуги, молби и други подобни, както и на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на отговори по тях или проверки на законосъобразност;
 2. Дейности по осчетоводяване и отчитане на получени плащания по договори, сключени с ЕУРО СТЕП ЕООД, съобразно действащото законодателство (данъчно и счетоводно законодателство и др.);
 3. Охрана на имуществото на ЕУРО СТЕП ЕООД и контрол на достъпа;
 4. Дейности по осигуряване и контрол на качеството със свързаните с тази дейност одити, обучение на персонал, и всички вторични документи произтичащи от тази дейност.
 5. Събиране на вземания, дължими към ЕУРО СТЕП ЕООД включително и чрез възлагане на трети лица;
 6. Други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни, лицензионни, съдебни и др.) на ЕУРО СТЕП ЕООД , свързани с представяне/ отчитане на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи;
 • 7. Целите за обработване на лични данни, свързани с и/или необходими за изпълнението на договорите или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор с ЕУРО СТЕП ЕООД , включват:
 1. Установяване на взаимоотношения със субекти на данни;
 2. Сключване, изменение, изпълнение и прекратяване на предварителни договори и договори със субектите на данни, и свързаните с това поддейности;
 3. Разсрочване/отсрочване на плащане.
 4. Администриране и управление на услугите, предоставяни от ЕУРО СТЕП ЕООД и обслужване на субектите на данни, включително предоставяне на онлайн услуги.
 5. Осъществяване на комуникация със субектите на данни и по повод на сключването, изменението и изпълнението на договорите и във връзка с предоставяните услуги. Проследимост, записване, поддържане на регистри и архивиране на осъществяваната комуникация.
 6. Проверки по жалби и сигнали относно предоставяните услуги.
 7. Обработване и събиране на дължими от субектите на данни плащания за предоставените услуги.
 8. Възстановяване на грешно преведени суми, обезпечения и др. под.
 9. Извършване на справки за заявени и предоставени услуги.
 10. Управление и контрол на качеството на предоставяните от ЕУРО СТЕП ЕООД услуги.
 • 8. Целите за обработване на лични данни необходими за целите на легитимните интереси на ЕУРО СТЕП ЕООД или на трети лица включват:
 1. Легитимен интерес – (1.1.) упражняване и защита на законните права и интереси на ЕУРО СТЕП ЕООД ; и (1.2.) съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на субекти на данните; на обработващи лични данни от името на ЕУРО СТЕП ЕООД лица и на търговски партньори на ЕУРО СТЕП ЕООД :
 • установяване, упражняване или защита на правни претенции на посочените по-горе лица по т. (1.1) и т. (1.2), включително и по съдебен ред, в това число подаване на жалби, сигнали и други подобни към компетентните държавни и съдебни органи;
 • изготвяне на правни становища, проверка на законосъобразност, процесуално представителство пред органите на съдебната власт/ЧСИ/ДСИ, нотариални служби и други;
 • Възлагане на трети лица на дейности по събиране на вземания;
 • Прехвърляне (цесия) на вземания, дължими към ЕУРО СТЕП ЕООД , към трети лица;
 • Дейности по администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. подобни;
 • Отправяне на нотариални покани;
 • Дейности свързани с обработката на получени заявки.
 1. Легитимен интерес – превенция, намаляване на и защита срещу загуби:
 • Управление на загуби, включително, но не само извършване на проверки, корекции, загуби, видеонаблюдение.
 1. Дейности по проверки на обекти и връчване на предписания; Легитимен интерес – запазване на предоставените лицензии на ЕУРО СТЕП ЕООД :
 • Дейности по изпълнение на поетите лицензионни задължения.
 1. Легитимен интерес – анализ и планиране на политиката на ЕУРО СТЕП ЕООД по повод отношенията със субектите на данни за повишаване качеството на услугите:
 • Анализ на дължимите към ЕУРО СТЕП ЕООД вземания с цел ограничаване на лошите вземания;
 • Анализ на удовлетвореността на субект на данни и планиране на дейности по повишаването й и дейности по задържане на клиенти;
 • Получаване, обработване и изготвяне на отговори по подадени от Субект на данните заявления, молби несвързани с жалби и оплаквания от ползваните от Субект на данните услуги;
 • Контрол, анализ и оптимизиране на бизнес процесите за подобряване на качеството на предоставяните на субектите услуги.
 1. Легитимен интерес – Вътрешна отчетност:
 • Управление и архивиране на данни, необходими за определяне на дължимите от Субекта на данните задължения;
 • Дейности свързани с оценка на доставчик и поддържане на регистър с избрани доставчици;
 • Справки и отчети свързани с цялостното представяне на дружеството.

 

 • 9. Цели, за които Субектът на данни е дал съгласие за обработване на данните му:
 1. За извършване на последващ контакт за проучване на нуждите, анализ, и предвиждане на предпочитанията;
 2. За извършване на директен маркетинг на преференциални предложения, продукти и услуги, предлагани от ЕУРО СТЕП ЕООД

Предоставяне на лични данни и последици при отказ да се предоставят на ЕУРО СТЕП  ЕООД

 

 • 10. (1)ЕУРО СТЕП ЕООД ясно обозначава във всички свои бланки на заявления, искания, протоколи и други формуляри (електронни и на хартия) дали посочването/ предоставянето на съответните данни и/или документи е задължително или договорно изискване, или изискване необходимо за сключването на договор.

(2) При необходимост от допълнителни разяснения всеки Субект на данни може да поиска такива от – s.savov@euro-step.eu , тел.0888 778842 ОЛЗД, на ЕУРО СТЕП  ЕООД .

(3) Отказът за предоставяне на данни и документи, посочени като задължителни, може да представлява непреодолима пречка пред сключването на договор с ЕУРО СТЕП ЕООД, пред предоставянето на услуга от страна на ЕУРО СТЕП ЕООД, пред удовлетворяването и изпълнението на подаваните искания, заявления, молби, сигнали и други подобни, която освобождава ЕУРО СТЕП ЕООД от отговорност за неизпълнение.

(4) Отказът за предоставяне на данни и документи или предоставянето на неверни такива може да доведе до невъзможност за предоставяне на съответните услуги или продукти, или до спиране на достъпа до услуги или продукти, предоставяни от ЕУРО СТЕП  ЕООД

(5) Субектите на данни не следва да предоставят на ЕУРО СТЕП ЕООД каквито и да е специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента (а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице; и лични данни, свързани с присъди и нарушения или със свързаните с тях мерки за сигурност).

Други източници на лични данни

 

 • 11. В някои случаи личните данни, обработвани от ЕУРО СТЕП ЕООД , не се събират или получават директно от Субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:
 1. Клиент или Представители на клиент, различни от Субекта на данните;
 2. Официални публични регистри (напр. Търговски регистър, имотен регистър и др. под.);
 3. Контролни органи;
 4. Държавни и общински органи;
 5. Свидетели;
 6. Търговски партньори и подизпълнители на ЕУРО СТЕП ЕООД ;

Обработване на информация за Субекта на данни от трети лица – обработващи лични данни

 

 • 12. (1) За целите, посочени в тази Политика и Общите условия, ЕУРО СТЕП ЕООД може да превъзлага дейности по обработване на личните данни на Субектите на данни на трети лица – обработващи лични данни, съобразно и в рамките на изискванията на Регламента и другите приложими правила за защита на личните данни.

(2) Когато лични данни относно Субекти на данни се разкриват на и обработват от обработващи личните данни, това ще става само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложените им от ЕУРО СТЕП ЕООД задачи.

(3) Обработващите лични данни действат от името на ЕУРО СТЕП ЕООД и са задължени да обработват личните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на ЕУРО СТЕП ЕООД като няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин информация относно Субектите на данни за други цели освен за целите, посочени в тази Политика.

Категории получатели на лични данни

 

 • 13. Получатели и достъп до лични данни са и имат служителите на ЕУРО СТЕП ЕООД, които работят по договор за дружеството, и които са обвързани с декларация за конфиденциалност.
 • 14.ЕУРО СТЕП ЕООД се задължава да не разкрива лични данни относно Субекта на данни, за заявените или ползваните от Субекта на данни услуги, и да не предоставя събраната информация на трети лица, освен в случаите когато:
 1. това е необходимо за изпълнение на законово задължение на ЕУРО СТЕП ЕООД към:
 • компетентни държавни и общински органи;
 • Служба по трудова медицина/Здравни заведения.
 1. това е изрично предвидено в Политиката:
 • Обработващи личните данни лица;
 • Получатели на прехвърлени от ЕУРО СТЕП ЕООД вземания (цесионери);
 • Подизпълнители при предоставянето на услугите на ЕУРО СТЕП ЕООД .
 1. това е необходимо за сключването, изменението, изпълнението или прекратяването на договорите:
 • Банки и доставчици на платежни услуги (напр. за целите на извършваните разплащания между ЕУРО СТЕП ЕООД и Субект на данните);
 • Доставчици на счетоводни услуги;
 • Пощенски оператори;
 • Нотариуси;
 • Лицензирани преводачески агенции;
 • Застрахователни компании;
 • Външни обучители;
 • Фирми за организиране на събития;
 • Търговски партньори на ЕУРО СТЕП ЕООД .
 1. Субектът на данни е дал изричното си съгласие:
 • Търговски партньори на ЕУРО СТЕП ЕООД ;
 • Други лица, изрично предвидени в съответното съгласие.
 1. За защита на правата или законните интереси на ЕУРО СТЕП ЕООД , на трети лица или на Субекта на данни:
 • Държавни и съдебни органи;
 • Частни и държавни съдебни изпълнители;
 • Адвокати;
 • Събирачи на вземания;
 • Одитори;
 • Нотариуси;
 • Консултанти;
 • Охранителни фирми;
 • Доставчици на услуги свързани с информационното общество (ИТ услуги);
 • Вещи лица и др. под.
 1. в други предвидени в закона случаи.

Период на съхранение на информацията

 

 • 15. (1)ЕУРО СТЕП ЕООД може да обработва и съхранява информация относно Субекта на данни до постигане на съответните цели. В случаите на сключен договор лични данни могат да се обработват докато договорът/ поръчката има действие и за още 11 (единадесет) години след прекратяването му с оглед изискванията на счетоводното законодателство.

(2) ЕУРО СТЕП  ЕООД , съобразно вътрешните си правила и приложимото законодателство, ще има правото да обработва и съхранява информация относно Субекта на данни в следните срокове:

 1. Личните данни на Субектите на данни, свързани със и/или съдържащи се в документи/ носители на информация, за които са налице нормативно установени срокове за съхранение (счетоводни документи; документи, информация и други записи, свързани с данъчния контрол и др.; документи свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; документи свързани със защита на потребителите; документи свързани със съхранението по отношение на видеонаблюдението и контрола на достъп), ще се съхраняват за сроковете, предвидени в действащото законодателство, освен ако по-долу не е предвиден по-дълъг срок за съхранение за съответните документи/ носители на информация;
 2. За срок до 5 (пет) години ще се съхраняват данните, свързани със и/или съдържащи се в документация, отнасяща се до:
 • Кореспонденция и документи свързани със заявки информация относно вземанията на ЕУРО СТЕП ЕООД .
 1. За срок до 3 (три) години ще се съхраняват данните, свързани със и/или съдържащи се в документация, отнасяща се до:
 • закупуване – регистър на одобрените доставчици;
 • договаряне с клиенти и доставчици – клиентски карти, регистър на одобрени доставчици;
 •  Осигуряване на качеството – доклади, становища, протоколи, справки, регистри, декларации и дневници.
 1. За срок до 1 (една) година ще се съхраняват данните, свързани със и/или съдържащи се в документация, отнасяща се до:
 • Предоставено съгласие от субекта на данни, включително данни на посетители и потребители на уебсайта euro-step.eu, които използват неговите функционалности, както и бисквитки, съгласно описаното в §3 на настоящата Политика.

 (4) Ако по закон или друг нормативен акт (включително, но не само нормативни актове в областта на данъчното и счетоводното законодателство) се изисква съхраняването на съответна информация и/или съответните документи или други носители на информация за по-дълъг срок от посочения в ал. 2, за съхранението им ще се прилага нормативно установеният по-дълъг срок.

Права по отношение на личните данни

 

 • 16.(1)Във връзка с обработването на личните данни, свързани с него, всеки Субект на данни разполага със следните права, предоставени му от Регламента:
 1. Право на информация – да получи информация относно извършваното обработване на личните му данни от ЕУРО СТЕП ЕООД .
 2. Право на достъп:
 • да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него;
 • да получи достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването и правата му съобразно Регламента.
 1. Право на коригиране – да изисква коригирането или попълването на личните му данни, ако същите са неточни или непълни.
 2. Право на изтриване – да изисква изтриването на личните му данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента.
 3. Право на ограничаване на обработването на личните данни – да изисква от ЕУРО СТЕП ЕООД ограничаване на обработването на личните му данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това, предвидени в същия.
 4. Уведомяване на трети лица – право да изисква от ЕУРО СТЕП ЕООД да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните му данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от ЕУРО СТЕП ЕООД .
 5. Право на преносимост на данните – да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на ЕУРО СТЕП ЕООД , в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от ЕУРО СТЕП  ЕООД .

Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

 • обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако е технически осъществимо Субектът на данни има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от ЕУРО СТЕП ЕООД към друг администратор. Правото на преносимост на данните може да бъде упражнено по начин, по който не влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.

 1. Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – да не бъде обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране по смисъла на Регламента, което поражда правни последствия за Субекта на данни или по подобен начин го засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в Регламента основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита правата и свободите и легитимните интереси на Субекта на данни. Такива гаранции са най-малко правото на човешка намеса от страна на ЕУРО СТЕП ЕООД , правото на Субекта на данни да изрази гледната си точка и да оспори решението.

Ако такова решение, включително профилиране, бъде вземано спрямо Субекта на данни, за всеки конкретен случай Субектът на данни има правото и ще получи от ЕУРО СТЕП ЕООД отделно съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия от това обработване за него, както и за начина на упражняване на правата по тази точка.

 1. Право на оттегляне на съгласието за обработване – когато обработването на личните данни се основава единствено на дадено от Субекта на данни съгласие, същият може да оттегли съгласието си по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

Право на възражение

 

 • 17.(1) Субектът на данни има по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, право да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, включително срещу профилиране по смисъла Регламента, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на ЕУРО СТЕП ЕООД или на трета страна.

(2) В тези случаи ЕУРО СТЕП ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • 18. (1) Субектът на данните може да упражни правата си, свързани със защита на личните данни като отправи съответно писмено искане към ОЛЗД на ЕУРО СТЕП ЕООД – подадено лично от Субекта в ЕУРО СТЕП ЕООД или чрез нотариално заверено искане, изпратено по пощата.

(2) Субектът на данните може да упражнява правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).

Право на жалба до надзорен орган

 • 19. Всеки Субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, по-специално в държавата членка (на ЕС/ЕИП) на обичайното си местопребиваване, мястото си на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако счита, че обработването на лични му данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни.

Надзорен орган в Република България

 

 • 20.Надзорен орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

Ограничения на правата

 

 • 21.Обхватът на правата на Субектите на данни и на задълженията на ЕУРО СТЕП ЕООД във връзка с тези права може да бъде ограничен чрез законодателна мярка от правото на ЕС или на държава членка, което се прилага спрямо ЕУРО СТЕП ЕООД.

Разяснения и допълнителна информация

 

 • 22. Субектът на данните може да получи разяснения относно съдържанието, основанията за възникване, начина на упражняване на правата си по тази Политика, както и всякаква допълнителна информация във връзка с правата си при обработването на лични данни от ЕУРО СТЕП ЕООД от ОЛЗД.

Условия, приложими за съгласието на лице под 18 г. във връзка с услуги на информационното общество

 • 23. В случаите, когато основание за обработването на личните данни на Субект на данни е изричното му съгласие и това обработване е свързано с прякото предлагане на услуги на информационното общество на Субект на данни, който е под 18 г., обработването на личните данни на такъв Субект на данни се извършва единствено след дадено съгласие и от родителя/ настойника/ попечителя на този Субект на данни.

Тази Политика за защита на личните данни е съставена от ЕУРО СТЕП  ЕООД  в качеството му на администратор на лични данни с оглед изпълнение на задълженията му за предоставяне на информация на субектите на данни по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Тази Политика за защита на личните данни е утвърдена от Управител на ЕУРО СТЕП ЕООД и е в сила от 25.05.2018 г.