Финансиране

Младежка инициатива АЛМА

Процедура чрез подбор на проектни предложения „Младежка инициатива АЛМА“ (предстояща м. ноември 2023 г.) Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основна цел Да се окаже подкрепа на уязвими млади хора до 29 г. да подобрят възможностите си за включване на пазара на труда чрез предоставяне на индивидуален подход, включващ обучение и консултиране, стажуване в […]

Финансиране

Адаптирана работна среда

Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“ Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.   Основна цел Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане […]

Финансиране

Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво

Процедура чрез подбор на проектни предложения „Насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво“ (предстояща м. септември 2023 г.) Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основна цел Предоставяне на възможности за развитие на социалните предприятия чрез създаването на устойчиви работни места за групите в неравностойно положение, което ще доведе до намаляване на риска […]

Финансиране

Процедура чрез подбор на проектни предложения „Нови умения“

Процедура чрез подбор на проектни предложения „Нови умения“ (предстояща м. ноември 2023 г.) Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основна цел Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и […]

Финансиране

Разработване на иновации в предприятията

Процедура чрез подбор на проектни предложения „BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ (предстояща) Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. Основна цел Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027) Общ размер на […]

Новини

Retail banks wake up to digital

The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it […]

Новини

Seminar for improve your business

The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it […]

Новини

How to improve employees skills

The great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it […]

Финансиране

Внедряване на иновации в предприятията

Процедура чрез подбор на проектни предложения „BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“  Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. Основна цел Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027) Общ размер на […]