fbpx

Проекти

banner_covid_big
информация за изпълнен проект

Euro Step Ltd. е бенефициент по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Получената подкрепа по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ни помогна да преодолеем икономическите затруднения от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19, свързани с намаляване на оборотите, реализирани от дружеството, намаляване на клиентите ни, както и трудностите, възникнали при нашите доставчици и партньори.

С получените средства посрещнахме разходи за работни заплати и осигуровки, за материали и консумативи, както и за външни услуги, които са от съществено значение за устойчиво изпълнение на търговската ни дейност.

По този начин бе постигнат на положителен ефект по отношение на нашето предприятие за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.