Процедура чрез подбор на проектни предложения

„Нови умения“

(предстояща м. ноември 2023 г.)

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Основна цел

 • Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и осигуряване на по-качествени работни места.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

 • 50 000 000,00 лева

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер: 20 000,00 лева
 • Максимален размер: 391 166,00 лева

Процент на съфинансиране на кандидатите:

 • За кандидати микро и малки предприятия: 70%
 • За кандидати средни предприятия: 60%
 • За кандидати големи предприятия: 50%

Допустими кандидати

 • Регистрирани предприятия по реда на Търговския закон

Допустими дейности

 • Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съобразено с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
 • Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
 • Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, „меки“ умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени вкл. към кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на ниско-въглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии и др.

Допустими разходи

 • Свързани с допустимите дейности; ще бъдат конкретизирани в Указанията за кандидатстване.
 • Максималната стойност на безвъзмездна помощ за едно лице, включено в специфични обучения, не може да надвишава 2500 лв.
 • Допустимо е опростено отчитане на разходи

Срок за изпълнение на проектните предложения

 • Предстои да се уточни.

Краен срок за кандидатстване:

 • Предстои да се уточни, очаква се м. декември 2023 г

admin