Процедура чрез подбор на проектни предложения

„Младежка инициатива АЛМА“

(предстояща м. ноември 2023 г.)

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

 

Основна цел

 • Да се окаже подкрепа на уязвими млади хора до 29 г. да подобрят възможностите си за включване на пазара на труда чрез предоставяне на индивидуален подход, включващ обучение и консултиране, стажуване в гостоприемна организация за период от 2 до 6 месеца в друга държава-членка на ЕС

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

 • 3 000 000,00 лева

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер: няма
 • Максимален размер: 391 166,00 лева

Процент на съфинансиране на кандидатите: 100%

 

Допустими кандидати

 • Работодатели;
 • Социални партньори;
 • Неправителствени организации;
 • Агенция по заетостта;
 • Доставчици на посреднически услуги на пазара на труда
 • Субекти на социалната и солидарна икономика, включително социалните предприятия;
 • Допустимо е партньорство с организация от България;
 • Задължително е асоциираното партньорство с приемаща организация, която да осигури стажуването в държава-членка на ЕС.

 

Допустими дейности

 • Подготвителна фаза:
  • идентифициране на участниците от целевата група
  • изготвяне на индивидуални планове за участие;
  • предоставяне на обучения – езикова подготовка, професионална квалификация при необходимост, други обучения за практическа подготовка за работа в чужбина, вкл. по отношение на адаптиране към културната среда;
  • консултации и менторство, психологическа подкрепа;
 • Фаза „Мобилност“:
  • стажуване в друга страна – членка на ЕС за период от 2 до 6 месеца;
 • Последваща фаза:
  • подкрепа за намиране на възможности за заетост в България след завръщане в страната: наблюдение на участниците след фазата на мобилност, включително консултиране и професионално насочване;
  • оценка на актуалните умения на участниците; менторство; мотивационна подкрепа; осъществяване на връзки с работодатели и подпомагане наемането на работа.

Допустими разходи

 • Свързани с допустимите дейности; ще бъдат конкретизирани в Указанията за кандидатстване.
 • Допустимо е опростено отчитане на разходи

Срок за изпълнение на проектните предложения

 • Предстои да се уточни.

Краен срок за кандидатстване:

 • Предстои да се уточни, очаква се м. март 2024 г.

admin