Процедура чрез подбор на проектни предложения

„BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ 

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г.

Основна цел

 • Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. (ИСИС 2021-2027)

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

 • 293 374 500 лева (150 000 000 €), разпределени както следва:
  • За Югозападен район: 29 337 450 лв. (15 000 000 €)
  • За всички останали райони: 264 037 050 (135 000 000 €)

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер: 50 000,00 лева
 • Максимален размер за микро и малки предприятия: 500 000,00 лева
 • Максимален размер за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000,00 лева

Максималният размер на проекта е ограничен до:

 • Микро предприятия: 100% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021 г.
 • Малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021 г.
 • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021 г.

 

Процент на безвъзмездната помощ в режим „регионална инвестиционна помощ“:

 

Процент на безвъзмездната помощ в режим „de minimis“ (до 200 000 евро):

 

Процент на безвъзмездната помощ в режим „Помощи за иновации в полза на МСП“:

 

Допустими кандидати

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Да са микро-, малки и средни предприятия или малки дружества със средна пазарна капитализация.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

 • Да не са микропредприятие на територията на селски район, което кандидатства за инвестиция на територията на селски район;

 

Допустими проекти:

 • Внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), която е собствена разработка на кандидата[2] или на база интелектуални права, придобити от трети лица[3].
 • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или до внедряване на иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), попадаща в обхвата на ЕДНА от тематичните области и подобласти на ИСИС 2021-2027

 

Допустими дейности

 

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

Допустимо е и внедряване на иновация в допълващи бизнес процеси, насочени към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, единствено когато тя е допълваща спрямо/произтичаща от/необходима за задължителната.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

2.1) Консултантски услуги в подкрепа на иновациите – услуги, извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост

2.2) Помощни услуги в подкрепа на иновациите – достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес; дейности за осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания

Допустими разходи

По ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА).
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

По ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен) – до 25% от общия размер на проекта:

 • Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално, европейско и/или международно равнище – до 10 000 лева.
 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите:
  • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите: до 10 000 лева;
  • Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите: За достъп до бази данни и библиотеки: до 30 000 лева;

Срок за изпълнение на проектните предложения

 • До 15 (петнадесет) месеца.

Краен срок за кандидатстване:

 • 01.2024 г.

Тематични области на ИСИС 2021-2027

 • Информатика и ИКТ;
 • Мехатроника и микроелектроника;
 • Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии
 • Нови технологии и креативните и рекреативните индустрии
 • Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика – допустима само за микро-, малки и средни предприятия

 

Малки дружества със средна пазарна капитализация

Дружества със средно списъчен брой на персонала не повече от 499 служители, и чийто годишен оборот не надвишава 100 милиона евро или чийто годишен баланс не надвишава 86 милиона евро,

[1] Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на предприятието-кандидат: стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на Отчета (код на реда 15100, колона 1).

[2] За целите на настоящата процедура под иновация, която е собствена разработка на кандидата, следва да се разбира иновация, която е разработена изцяло от кандидата или съвместно между кандидата и трети лица, чрез използване на външни услуги.

[3] Интелектуалните права върху внедряваната по проекта иновация следва да са придобити към крайния срок за кандидатстване по процедурата.

admin